Adatkezelési tájékoztató

 

a Hello Ketzo Kft.

adatkezelési tájékoztatója

szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) b) és c) pontján alapulnak – ezért a Hello Ketzo Kft. közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

 

Az adatkezelő:

A Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3944 Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 3., Cg. 05-09-031060, képviseli: dr. Antalovits Judit ügyvezető).

 

Adatkezelési tevékenységek:

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Profil létrehozása során megadott adatok:

 

kötelező adatok: 

név, telefonszám, email-cím

 

profil kibővítése során megadható, ajánlattételhez és az ajánlat elfogadásához szükséges adatok: 

az ajánlattevő / az ajánlatot elfogadó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állandó lakcíme, személyi igazolvány száma, személyazonosító jele, adóazonosító jele, állampolgársága, valamint az eladni kívánt és / vagy megvásárolni szándékozott ingatlan természetbeni címe és helyrajzi száma

 

 

 

kapcsolattartás az érintettel

 

 

 

 

 

az adatkezelés ingatlan-adásvételi szerződés megkötése céljából valósul meg, Adatkezelő szolgáltatása az ajánlattételi és -elfogadási eljárás elektronikus platformon történő biztosítását szolgálja mindaddig, amíg ajánlat elfogadása révén ajánlati kötöttség nem jön létre

 

 

GDPR 6. cikk (1) a) 

az érintett hozzájárulása

Ajánlat-elfogadást követően kezelt adatok:

 

ingatlan-adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

az ajánlattevő / az ajánlatot elfogadó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állandó lakcíme, személyi igazolvány száma, személyazonosító jele, adóazonosító jele, állampolgársága, valamint az eladni kívánt és / vagy megvásárolni szándékozott ingatlan természetbeni címe és helyrajzi száma, továbbá az ajánlatadás vagy -elfogadás során megadott bármely egyéb személyes adat

 

Kontakt-adatok:

név, email-cím, telefonszám

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő szolgáltatása közvetített szolgáltatásként az ügyvédi szolgáltatások biztosítását is magába foglalja, az elektronikus platformon bevitt személyes adatok elektronikus úton hozzáférhetővé válnak a közreműködő ügyvédnek

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolattartás az érintettel, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció elősegítése

 

 

GDPR 6. cikk (1) b)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Számlázási adatok:

 

név, lakcím

 

 

 

számviteli törvények szerinti okiratok, pl. számla, bizonylatok kiállítása céljából

 

 

GDPR 6. cikk (1) c) 

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

Adatfeldolgozók: 

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a kezelt adatok alábbi adatfeldolgozással járó tevékenységek elvégzése céljából. 

 • Az adatkezelőnek könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozás: Gáspár Lászlóné egyéni vállalkozó (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118.-120. A. 2/2., adószám: 76307058-1-41);
 • Az adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújt: a Hidden Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21, fsz/1., adószám: 23089655-2-43);
 • Az adatkezelő részére internetes fizetés szolgáltatást nyújt: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., adószám: 24386106-2-42);

  • Az adatfeldolgozó részére a következő személyes adatok kerülnek továbbításra:
   • név,
   • email cím,
   • ajánlatadás dátuma,
   • szállítási adatok (név, email cím, szállítási cím /ország, irányítószám, város, utca, házszám/);
  • Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff;
 • Az adatkezelő részére elektronikus számlázási szolgáltatást nyújt: az N-Ware Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 26., adószám: 14825679-2-41);

 • Az adatkezelő részére levelezőszerver-szolgáltatást nyújt: a Mailgun Technologies Inc. (112 E Pecan St. #1135, San Antonio, TX 78205 – Amerikai Egyesült Államok);

 • Az adatkezelő részére statisztikai szolgáltatásokat nyújt a Google Analytics szolgáltatás útján: a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – Amerikai Egyesült Államok);

 • Az adatkezelő részére chat- és weboldal-analitikai szolgáltatásokat nyújt: a Smartsupp.com, s.r.o. (Lidická 20,  602 00 Brno Csehország).

 

Adattovábbítás a közreműködő ügyvéd részére: 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az ajánlattétellel és az ajánlat elfogadásával összefüggésben felvett adatok elektronikus úton hozzáférhetővé válnak a közreműködő ügyvéd számára, aki az adásvételi szerződés és az azzal kapcsolatos egyéb dokumentumok szerkesztését és ellenjegyzését végzi. A közreműködő ügyvéd önálló adatkezelőnek minősül.

 

Az adatkezelés időtartama: 

 • Profil létrehozása során megadott adatok: A felhasználói profil létrehozásával hozzájáruláson alapuló adatkezelés veszi kezdetét, ami bármikor visszavonható a profil törlése által. Ha az érintett törli a felhasználói profilját, úgy az Adakezelő törli a profilhoz tartozó személyes adatokat.
 • Ajánlat-elfogadást követően kezelt személyes adatok: Amint egy vételi ajánlat elfogadásra került, attól az időponttól számítva az Adatkezelő a személyes adatokat már nem hozzájárulás alapján, hanem az érintettel kötött szerződés teljesítése céljából kezeli. Az Adatkezelő az ügyvédi szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtja, és a szolgáltatási szerződés teljesítésének, illetve a teljesítés megfelelősségének igazolhatósága végett a fogyasztó szavatossági igényérvényesítési határidő lejártáig, vagyis az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésétől számított 2 év elteltéig kezeli.
 • Számlázási adatok: A számlázási adatokat az Adatkezelő azon időtartam elteltéig kezeli, amelyet jogszabály számára előír a számviteli bizonylatok megőrzésére (a jelen tájékoztató közzétételekor ez az adóévet követő 6. év végéig tart).

 

Adatbiztonság: 

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adatkezelés célhoz kötöttsége, egyéb adattovábbítás: 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek – a fentebb említett, a szolgáltatás teljesítésébe bevont közreműködő ügyvédnek történő adattovábbítás kivételével – csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

 

Az érintett jogai: 

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az adatvedelem@ketzo.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Jogorvoslat: 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.