Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. szeptember 9.-től

 

 

Tartalomjegyzék

1. Fogalommeghatározások

2. A Szolgáltató adatai

3. Az ÁSZF célja

4. Az ÁSZF hatálya

5. A Szolgáltatás területi és személyi hatálya

6. A Szolgáltatás használatának rendje

7. Tranzakciós díj, számlázás

8. A Felhasználó nyilatkozatai

9. Tiltott magatartások

10. A Szolgáltatás létrejötte, módosítása és megszűnése

11. Szerződésszegés, moderálás, kötbér

12. Felelősségkizárás

13. Szellemi alkotások

14. Személyes adatok kezelése

15. Fogyasztói tájékoztató

16. Záró rendelkezések

1. számú melléklet: Működési Szabályzat és Tájékoztató

I. Az ajánlattételi folyamat

II. Ügyvédválasztás

III. Tranzakciós díj

 

1. Fogalommeghatározások

Adat

A Hirdető és az Ajánlattevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen tény vagy információ, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.

Adatkezelési tájékoztató

A Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaságnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatója.

Ajánlat

Szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat, amely ajánlati kötöttséget eredményez.

Ajánlati kötöttség

A megtett ajánlatnak (ellenajánlatnak) az ajánlatot tevőre irányuló kötelező ereje, amelynek fennállása alatt az ajánlat elfogadása esetén az ajánlattevő és az ajánlatot elfogadó személy között a szerződés létrejön, összhangban a Ptk. 6:64.§ (1) bekezdésében foglaltakkal (Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja.).

Ajánlatképes ingatlanhirdetés

A Platformon közzétett valamennyi olyan ingatlanhirdetés, amely tekintetében Ajánlat agy Ellenajánlat nem került elfogadásra. A Platformon jelen lévő Látogatók és Felhasználók az Ingatlan tulajdonosának személyes adatait semmilyen formában nem láthatják, azonban az Ajánlat megtételéhez a személyes adatok szükségesek, mivel az Ajánlat az ingatlan tulajdonosának nevére szól és a tulajdonos által megadott személyes adatokat fogja tartalmazni. Az Ajánlattevő számára a személyes adatok csak az Ajánlat elfogadását követően, a szerződéskötési szakaszban válnak megismerhetővé.

Ajánlattételi űrlap

A Platformról elérhető, online kitölthető és a Platformon keresztül a Hirdető részére közvetlenül továbbítható formanyomtatvány, amely kitöltött és az Ajánlattevő által jóváhagyott formájában az Ajánlattevő kötelező erejű vételi ajánlatának minősül.

Ajánlattevő

Az a Felhasználó, aki Ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából saját maga, hozzátartozója, tulajdonostársa, illetve olyan személy nevében, akinek törvényes képviselője,  nevében egy Ingatlanhirdetésben meghirdetett Ingatlanra vételi ajánlatot tesz, a Platform által biztosított ajánlattételi űrlap és elektronikus út igénybevételével.

ÁFA

A Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adó.

ÁSZF

A jelen dokumentum, vagyis a Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei.

Budapesti Agglomeráció

A Budapesti Agglomeráció területrendezési tervét rögzítő 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza a Budapesti Agglomerációhoz hivatalosan tartozó települések felsorolását.

Ekertv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. 

Elektronikus számla

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számla.

Felek

Az ÁSZF vonatkozásában: a Szolgáltató és a Felhasználók. 

Elfogadott ajánlat esetében, az Ajánlattevő és az Ajánlatot elfogadó Hirdető jogviszonyában: az Ajánlattevő és a Hirdető, mint a létrehozandó ingatlan-adásvételi szerződés szerinti vevő és eladó.

Felhasználó

Az a Látogató, aki személyes adatainak megadásával regisztrálja magát a https://ketzo.hu honlapon. A Regisztráció során a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési tájékoztatót, továbbá kijelenti, hogy nem Ingatlanügynök. Felhasználó csak olyan természetes személy lehet, aki nagykorú és cselekvőképes.

Fogyasztó

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hirdető

Az a természetes személy, aki a Platformon saját maga vagy hozzátartozója, tulajdonostársa, illetve olyan személy nevében, akinek törvényes képviselője, Ingatlan tulajdonjogának átruházása (eladása) céljából Ingatlanhirdetést helyez el.

Hozzátartozó

A Ptk. 8:1. § 2. pontja szerint meghatározott személy. Vagyis: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér (közeli hozzátartozók), továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Ingatlan

A magyar jogszabályok szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként feltüntetett dolog.

Ingatlanhirdetés

Ingatlan elidegenítésére, tulajdonjogának átruházására irányuló, a Platformon megjelenített hirdetés.

Ingatlanközvetítő

Ingatlanok közvetítésével üzletszerűen foglalkozó személy, vagy ingatlanok közvetítésével üzletszerűen foglalkozó jogi személy, szervezet munkavállalója, közreműködője, tagja, illetve vezető tisztségviselője, továbbá bárki, aki ingatlan keresése, illetve ajánlat adása során nem a maga vagy hozzátartozója, tulajdonostársa nevében, vagy olyan személy nevében jár el, akinek törvényes képviselője.

Közreműködő ügyvéd

A Szolgáltatás keretében közvetített, az Ügyvédi szolgáltatásokat ellátó, a Hello Ketzo Kft.-vel szerződésben álló jogi képviselő, aki az eladó(k) és a vevő(k)számára, a létrejött ügyvédi megbízási szerződés alapján az ügyvédi szolgáltatásokat nyújtja a Hello Ketzo Kft. költségviselése mellett.

Látogató

Bárki, aki a https://ketzo.hu domain alatt működő honlapot meglátogatja, annak tartalmát böngészi.

Moderálás

A Szolgáltató által végzett azon tevékenységet jelenti, amelynek keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és az ÁSZF-nek való megfelelését vizsgálja, és amelynek keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Működési Szabályzat és Tájékoztató

A jelen ÁSZF részét képező és ahhoz 1. Számú mellékletként csatolt Működési Szabályzat és Tájékoztató a Platform használatához kapcsolódó részletes szabályokat és tájékoztatót tartalmazza.

Platform

A https://ketzo.hu honlap grafikus felhasználói felülete, illetve a grafikus felületen futó üzleti folyamatokat kezelő szoftver, amely Ingatlanhirdetéseket tartalmaz, továbbá olyan funkciókat, amelyek az Ingatlant vásárolni szándékozó Felhasználók és a Hirdetők egymás közti kommunikációját, ajánlat adását és elfogadását teszik lehetővé, valamint időpontfoglalást biztosítanak valamely kiválasztott Közreműködő ügyvédhez az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése céljából.

Pmt.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Regisztráció

Felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó által a Platform felületein.

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható, természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Szerződés

A Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint a regisztráció által létrejövő szerződés. 

Szolgáltatás

A Platform által biztosított szolgáltatások összessége, továbbá közvetített szolgáltatásként az Ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó Ügyvédi szolgáltatások összessége.

Szolgáltató

A Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság.

Törvényes képviselő

A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám és a gondnok.

Tranzakciós díj

Az Ajánlattevő által a Szolgáltatások ellenértékeként az ÁSZF 7. fejezete szerint fizetendő díj.

Tulajdonostárs

Hirdető (eladó) esetén az a természetes személy, akinek a Hirdető résztulajdonában álló ingatlanban szintén résztulajdona van. Ajánlattevő (vevő) esetén a jelen ÁSZF alkalmazásában a leendő tulajdonostárs, vagyis az a személy, aki a megvásárlandó ingatlanban az Ajánlattevővel együtt fog résztulajdont szerezni.

Ügyvédi szolgáltatások

Az eladó(k) és a vevő(k) között létrejövő ingatlan-adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése, valamint eljárás az illetékes földhivatalnál vevő(k) tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése érdekében.

 

Üt.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény.

vissza az oldal tetejére

2. A Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató székhelye: 3944 Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 3. (nem ügyfélfogadási cím)
Szolgáltató telefonszáma: +36-30-975-4900
Szolgáltató e-mail címe: info@ketzo.hu
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 05-09-031060
Szolgáltató adószáma: 26492836-2-05
Szolgáltató statisztikai számjele: 26492836-7312-113-05

vissza az oldal tetejére

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) azért adja ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felhasználók jogait, kötelezettségeit, és egyéb, a Platform használatával összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az ÁSZF a Szolgáltató és a Felhasználók között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

vissza az oldal tetejére

4. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2020. szeptember 9. napjától határozatlan ideig hatályos.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-t részben vagy egészben bármikor módosítsa. A Szolgáltató ÁSZF-je és annak mindenkori módosításai a közzétételkor lépnek hatályba. A Szolgáltató ÁSZF-je mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Szolgáltató biztosítja.

 

A Felhasználókat a Szolgáltató az időközben hatályba lépő ÁSZF-változásokról azok hatályba lépésekor tájékoztatja. Elfogadott Ajánlat vagy Ellenajánlat esetén, amennyiben az ajánlattétel óta ÁSZF-változás lépett volna hatályba, mind az Ajánlattevőre (vevőre), mind a Hirdetőre (eladóra) nézve az ÁSZF-nek az a verziója irányadó, amely az eredeti (vevő által tett) vételi Ajánlat megtételekor volt hatályban.

vissza az oldal tetejére

5. A Szolgáltatás területi és személyi hatálya

A Szolgáltatást kizárólag Budapesten és a Budapesti Agglomeráció területén található Ingatlan tárgyában lehet igénybe venni. A Budapesti Agglomeráció területrendezési tervét rögzítő 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza a Budapesti Agglomerációhoz hivatalosan tartozó települések felsorolását.

 

A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek, vagy jogi személy képviseletében eljáró magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélra. Ingatlanközvetítéssel foglalkozó természetes vagy jogi személyek (Ingatlanügynökök) nem jogosultak a Szolgáltatás igénybevételére. Felhasználó csak olyan természetes személy lehet, aki nagykorú és cselekvőképes. 

 

A Felhasználó regisztrációkor kijelenti, hogy ingatlanközvetítéssel üzletszerűen nem foglalkozik, vagyis nem Ingatlanügynök, és a Szolgáltatást kizárólag saját vagy hozzátartozója, illetőleg tulajdonostársa, vagy olyan személy érdekében kívánja felhasználni, akinek törvényes képviselője. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozatának valótlansága esetén a 11. pont szerinti kötbér fizetésére köteles Szolgáltató részére.

vissza az oldal tetejére

6. A Szolgáltatás használatának rendje

Használat a regisztrációt követően

Felhasználó a regisztrációt követően a Platform valamennyi funkciójának használatára jogosult lesz:

 • az Ingatlant kereső Felhasználók hozzáférnek az Ingatlanok Hirdetők által megjeleníteni kívánt adataihoz, továbbá az „ajánlatképes” minősítésű ingatlanhirdetések Hirdetőivel való kapcsolatba lépésre, és ajánlatot tehetnek az „ajánlatképes” minősítésű Ingatlanhirdetések tárgyát képező Ingatlanokra, így Ajánlattevőkké válhatnak;
 • az Ingatlant eladni kívánó Felhasználók jogosultak lesznek Ingatlanhirdetés feltöltésére, Hirdetőkké válhatnak.

 

Ingatlanhirdetés feltöltése

Felhasználó az Ingatlanhirdetés feltöltése során:

 • kijelenti, hogy jogosult az Ingatlan hirdetésére – vagyis az Ingatlannak egészben vagy részben tulajdonosa, vagy az Ingatlan tulajdonosa(i)nak a Hozzátartozója, aki a tulajdonos(ok)tól az Ingatlan eladásra való meghirdetése tárgyában jogilag megfelelő meghatalmazással rendelkezik, továbbá
 • megadhatja, hogy az Ingatlan mely adatát, és mely személyes adatát kívánja publikussá tenni, és melyet kíván elrejteni.

 

Hirdető és Ingatlant kereső Felhasználó közvetlen kapcsolatfelvétele

Az Ingatlant kereső Felhasználó és a Hirdető egymással kapcsolatba léphetnek az Ingatlan megtekintése vagy további, az Ingatlanhoz vagy az adásvételhez kapcsolódó információk megszerzése vagy tisztázása céljából a Platform által biztosított csevegő felületen (chat).

 

Ajánlattétel folyamata

Az Ingatlant kereső Felhasználó a Platform által biztosított online elektronikus úton, az Ajánlattételi űrlap kitöltésével adhat vételi ajánlatot az Ingatlan tulajdonjogának megvásárlására. Az ajánlatadás feltétele, hogy azzal egyidejűleg az ajánlatot adó Felhasználó a Platformról a SimplePay online biztonságos fizetési felületére átirányítva, a SimplePay szolgáltatási feltételei szerint a Tranzakciós díjat az ajánlati kötöttség időtartamára, azaz az ajánlattételt követő 3. naptári nap éjfélig sikeresen zárolja.

 

A Hirdető az ajánlatot

 • elfogadja, vagy
 • elutasítja, vagy
 • ellenajánlatot tesz, illetve
 • lehetősége van megvárni az ajánlat lejárati határidejét döntés nélkül.

 

Ajánlat elutasítása vagy az ajánlat elfogadására (3. naptári nap 23:59-ig) rendelkezésre álló időtartam eredménytelen lejárta esetén a Tranzakciós díj zárolásának feloldásáról értesíti a Platform a SimplePay online rendszert, mely a szolgáltatási feltételei szerint a zárolást megszűnteti (vagyis az összeg nem kerül terhelésre). 

 

Amennyiben a Hirdető ellenajánlatot tesz, úgy a Tranzakciós díj összegének zárolása automatikusan meghosszabbodik az ellenajánlat megtételét követő naptári nap 23:59-ig. Az ellenajánlat kötöttségi ideje így az ellenajánlat megtételét követő naptári nap 23:59-ig áll fenn, ez idő alatt dönthet a vételi ajánlatot tevő Felhasználó az ellenajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Az ellenajánlat elutasítása vagy az ajánlati kötöttség időtartamának eredménytelen eltelte esetén a Tranzakciós díj zárolásának feloldásáról értesíti a Platform a SimplePay online rendszert, mely a szolgáltatási feltételei szerint a zárolást megszűnteti (vagyis az összeg nem kerül terhelésre).

 

Ajánlat/Ellenajánlat elfogadása esetén az Ajánlattevő bankkártyáján zárolt Tranzakciós díj összege terhelésre kerül, és a terhelt összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül. Ajánlattevő és Hirdető kötelezik magukat, hogy elfogadott Ajánlat/Ellenajánlat esetén az Ajánlat/Ellenajánlat elfogadásától számított legfeljebb 75 (hetvenöt) naptári napon belül egymással az elfogadott Ajánlatnak/Ellenajánlatnak megfelelő tartalmú ingatlan-adásvételi szerződést kötnek, valamely, a Platform által biztosított Közreműködő ügyvéd kiválasztása és megbízása útján.

 

Az ajánlattételi folyamathoz kapcsolódó további részletes szabályokat a Működési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza.

 

Ingatlan-adásvételi szerződés megkötése

Az Ajánlat Hirdető általi elfogadását követően a Felek online választanak egy időpontot az Ingatlan-adásvételi szerződés megkötésére a Platformon megadott időpontok közül egy Közreműködő ügyvédhez, aki az Ingatlan-adásvételi szerződést szerkeszti és ellenjegyzi, valamint eljár az illetékes földhivatal előtt. Az időpontválasztást az Ajánlattevő (vevő) kezdeményezheti a választott időpont lefoglalásával az online naptárban, a Hirdető (eladó) pedig az előzetesen lefoglalt időpont jóváhagyásával megerősíti azt, így jön létre a végleges időpontfoglalás.

 

Felek számára az ingatlan-adásvételi szerződés tervezetét a végleges időpontfoglalást követő második munkanap éjfélig küldi meg a közreműködő ügyvéd elektronikus úton.

 

Amennyiben a szerződésben elírás, vagy eredetileg az ügyfél által hibásan megadott vagy hatálytalanná vált adat szerepel, vagy eltérés tapasztalható a fél által megadott szerződési kondíciók és a szerződésben szabályozott feltételek között, ezt az érintett fél e-mail-ben jelzi a Közreműködő ügyvédnek, aki a szerződésen a szükséges javításokat elvégzi. 

 

A szerződéstervezetbe bevezetni kért minden olyan egyéb változtatási kérelem, amely az ügyfél egyedi, egyéni kérése, vagyis amely az ajánlattételi eljárásban nem rögzíthető kondíció szabályozására irányul („változtatási kérelem”), járulékos ügyvédi munkadíjat eredményez. A változtatási kérelem díjkötelességének indoka az, hogy a Szolgáltatás keretében biztosított ügyvédi szolgáltatások díja nem egyedi ajánlat szerint kialakított díjszabással kerül megállapításra, hanem a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Tranzakciós díj az ügyvédi alapszolgáltatás díját foglalja magában. 

 

Az ügyvédi alapszolgáltatás a következők biztosítására terjed ki: formailag és tartalmilag hibátlan, a hatályos jogszabályoknak megfelelő ingatlan-adásvételi szerződés, amely a felek szerződéses akaratát tükrözi, az általuk előzetesen az ajánlattétel és annak elfogadása során megadott feltételekkel, ügyfelek Pmt. szerinti azonosítása, Üt. szerinti JÜB-ellenőrzése, okirati ellenjegyzés, földhivatali eljárás a tulajdonjog bejegyzése végett. 

 

Amennyiben valamelyik fél a saját jogainak megóvása, vagy számára nagyobb jogvédelmet biztosító feltételek szerződésben való rögzítése, vagy egyedi feltételek meghatározására (olyan feltételek, amelyeknek meghatározására nincs mód az ajánlattételi eljárás során) tesz javaslatot, úgy az eljáró jogi képviselőnek ezt a másik féllel meg kell tárgyalnia, közösen elfogadható szövegjavaslatot kell szerkesztenie, így ezek a járulékos feladatok többletdíjjal járnak. A változtatási kérelem, vagyis a járulékos feladatok munkadíját a vevők egyedileg tárgyalják meg a Közreműködő ügyvéddel. A változtatási kérelem munkadíját – amennyiben az előre kalkulálható – az előzetesen becsült időráfordítás közlésével indikatívan közli az eljáró Közreműködő ügyvéd. A Közreműködő ügyvédeknek a változtatási kérelmek teljesítése során egységesen alkalmazott munkadíja: 18.000,- Ft / óra + ÁFA.

 

Az Ingatlan-adásvételi szerződés aláírását követően, a Közreműködő ügyvéddel kötött megbízási szerződés alapján a továbbiakban a Közreműködő ügyvéd felel az ingatlan-adásvételi jogügylet sikeres befejezéséért, és a tulajdonjognak vevő(k) javára történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséért.

 

Az ügyvédi szolgáltatásokra és többletszolgáltatásokra (változtatási kérelem, speciális eljárások) vonatkozó további feltételek és rendelkezéseket a Működési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza.

vissza az oldal tetejére

7. Tranzakciós díj, számlázás

A Tranzakciós díj a Szolgáltatás igénybevételének ellenértéke, amely közvetített szolgáltatásként a Közreműködő ügyvéd megbízási díját is magába foglalja az ügyvédi alapszolgáltatások tekintetében (nem terjed ki azonban a változtatási kérelmek ellenértékére, a 6. pontban írottak szerint, valamint az eljárási költségre a 7. pont végén írottak szerint). A Tranzakciós díj az Ajánlattevőt terheli. Az Ingatlan-adásvételi szerződés megkötésekor a Felek az ügyvédi szolgáltatások tekintetében a Közreműködő ügyvéddel kerülnek közvetlen megbízásos jogviszonyba, a költségviselő az ügyvédi alapszolgáltatások tekintetében azonban a Szolgáltató.

 

A Tranzakciós díj mértéke: bruttó 250.000,- Ft (kettőszázötvenezer forint).

 

Fizetési mód: a Tranzakciós díj a vételi ajánlat megtételekor a SimplePay(R) biztonságos internetes online fizetési felületén, az Ajánlattevő által megadott bankkártyán kerül zárolásra. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a bankkártyáján a Tranzakciós díjnak megfelelő összeg rendelkezésre álljon. A vételi ajánlatra adható eladói Ellenajánlat megtétele nem jár együtt további díj zárolásával, viszont fenntartja a korábban már zárolt Tranzakciós díj zárolását a vételi ajánlatot tevő (Ajánlattevő) bankszámláján.

 

Amennyiben a Tranzakciós díj az Ajánlat vagy Ellenajánlat elfogadását követően terhelésre kerül, a terhelésétől számított 3 napon belül a Szolgáltató a Tranzakciós díjról elektronikus előlegszámlát bocsát ki, melyről elektronikus úton értesítést küld az Ajánlattevőnek (vevőnek). A Tranzakciós díjról szóló elektronikus végszámlát ügyletkötési díj jogcímén a Szolgáltató a Közreműködő ügyvédnél történt szerződéskötést követően, az ingatlan-adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzésének dátumától számított 3 napon belül állítja ki, melyről elektronikus úton értesítést küld az Ajánlattevőnek (vevőnek). Az Ajánlattevő az előlegszámla, illetve a végszámla kiállításáról kapott értesítésben szereplő link segítségével tudja letölteni az elektronikus számlát. 

 

A Tranzakciós díj nem tartalmazza az alábbi költségeket:

 • a változtatási kérelem díját, amennyiben ilyen felmerül az ügyvédi közreműködés során az ingatlan-adásvételi szerződéshez kapcsolódóan;
 • a tulajdonjog bejegyzéshez (minden egyes, önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan/helyiség bejegyzéséhez, helyrajzi számonként) szükséges 11.200,- Ft összegű eljárási költséget, amelyet az eljáró ügyvéd számára kell megfizetni, és az alábbi tételekből áll:
  • bejegyzendő helyrajzi számonként 6.600,- Ft összegű eljárási díj a Földhivatal számára;
  • a bejegyzendő helyrajzi számra vonatkozó 1 db nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésének költsége (1.000,- Ft) az okirat-szerkesztéshez;
  • a bejegyzendő helyrajzi számra vonatkozó 1 db e-hiteles tulajdoni lap másolat lekérésének díja (3.600,- Ft) az adásvételi szerződés aláírásának napján.

 

A Tranzakciós díjra vonatkozó további feltételek és rendelkezéseket a Működési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza.

vissza az oldal tetejére

8. A Felhasználó nyilatkozatai

A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy:

 • A Szolgáltató jogosult a Platform vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására. 
 • A Hirdetéshez használt fényképes, videós, grafikai vagy egyéb képi tartalmakon kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.  A Felhasználó kizárólag feliratoktól, weboldal címektől, e-mail címtől, telefonszámtól és vízjelektől mentes fotókat, videókat, grafikai és egyéb képi tartalmakat tölthet fel, tehet közzé vagy oszthat meg a Platformon.
 • A Platformon a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőben a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni. 
 • A Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik. 
 • A Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Platformon küldött azon üzeneteket, amelyekről moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy azok az ÁSZF rendelkezéseit sértik vagy azzal ellentétesek. 
 • A Platform elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége. 
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni. A Szolgáltató által a Szolgáltatás keretében biztosított Közreműködő ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül.
 • A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Platformon bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét. 
 • A Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Platformon hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a közzétett szöveges, fényképes, grafikai, videós és egyéb képi tartalmak megfelelőségéért és az adatok, közzétett tartalmak, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért. 
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Platformon közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért. 
 • Felhasználó a Platformon nem helyezhet el bannereket, linkeket, vagy ezekhez hasonló jeleket, és ha ilyenek elhelyezésére mégis sor kerül, úgy azért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Platformhoz való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz bármilyen eszközön. 
 • A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért. 

 

A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • Tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik. 
 • A Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak. 
 • A Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé. 
 • A Hirdetésben és a Platform chatfelületén csak olyan fényképet, videót, grafikai és egyéb képi tartalmat tesz közzé és oszt meg, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, felismerhető személyt nem jelenít meg, más cég, termék vagy szolgáltatás ismertetőjét, logóját vagy arra vonatkozó reklámot nem tartalmaz, sem jogszabályba, sem jóerkölcsbe nem ütközik és amelynek fénykép esetén a felbontása legalább 800 x 600 pixel. 
 • A Platformon közzétett vagy megosztott videó csak Youtube-ra vagy Vimeo-ra feltöltött tartalom linkjének formájában helyezhető el, amelynek tartalma kizárólag az Ingatlanhirdetésben szereplő ingatlan bemutatására vonatkozhat.
 • A Hirdetés adatainál belföldi, vagy Európai Unión belüli telefonszámot ad meg. 
 • Az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárát bruttó összegben adja meg mind a Hirdetés alapadatai között, mind a Platformon található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni. 
 • Teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval. 
 • Nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen nem tanúsít a Tranzakciós díj kikerülését célzó magatartást, vagy egyéb erre vezető tevékenységet. 

 

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy:

 • Az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Platformon történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik. 
 • Az általa a Platformon megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba. 
 • Az általa a Platformon közzé- és elérhetővé tett szöveges, fényképes, videós, grafikai és egyéb képi tartalmak nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait. 
 • Hirdetőként a Szolgáltatással összefüggésben nem tesz közzé és nem oszt meg olyan fényképet, videót, grafikai vagy egyéb képi tartalmat, amely: 
  • több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre; 
  • homályos, pixeles vagy egyébként olyan rossz minőségű, hogy nem lehet kivenni, mit ábrázol;
  • saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol; 
  • nem Ingatlant, vagy ahhoz kapcsolódó látványt tartalmaz, ábrázol; 
  • a Felhasználó által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz (kivéve az alaprajzot); 
  • megjelenített, vagy elhomályosított/kitakart logót, védjegyet, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz; 
  • negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol; 
  • figyelemfelkeltés céljából manipulált; 
  • kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót; nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol; 
  • egyébként jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

vissza az oldal tetejére

9. Tiltott magatartások

A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálódzó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy az ÁSZF bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 7., 8. és 9. fejezetébe – ütközik. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 11. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 

Felhasználó nem jogosult:

 • Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő. 
 • Az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó chatfelületen olyan üzenetet küldeni, amely nem az Ingatlanhirdetés céljával kapcsolatos, illetve amely nem a konkrét Ingatlanhirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik. 
 • A Platformon megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni. 
 • A Platform tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni.   
 • A Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan szoftver használata, amellyel a Platform vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása). 
 • A felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Platform, illetve a Szolgáltatás céljától eltérő módon történő létesítése. 
 • A Platformon használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára kiadni. 
 • A Szolgáltatást bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében értékesíteni, átruházni, vagy bármilyen olyan üzleti megoldást vagy gyakorlatot bevezetni, amely a Szolgáltatásra épülő módon irányul egyszeri vagy rendszeres jövedelemszerzésre, üzletszerű gazdasági tevékenységre. Nem minősül ilyennek az Ingatlan eladásából származó bevétel, mint a Szolgáltatás céljával összhangban álló tevékenység.
 • A Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Platform bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus. 
 • A Platformon agresszív, vulgáris, szexuális vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni. 

vissza az oldal tetejére

10. A Szerződés létrejötte, módosítása és megszűnése

A Felhasználó és a Szolgáltató között Szerződés a Felhasználó regisztrációjának Felhasználó általi megerősítését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, amely által a Felhasználó jogosulttá válik a Platform teljes funkcionalitásának a használatára.

 

Az Ekertv. 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, és a Szerződés a későbbiekben hozzáférhető, visszakereshető marad.

 

A Szolgáltató az Ekertv. 5. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően közli a Felhasználóval, hogy az esetleges adatbeviteli hibák kiküszöbölése végett a regisztrációs űrlap kitöltését követően a bevitt adatokat a rendszer a regisztráció Felhasználó általi jóváhagyását megelőzően ellenőrzés céljából ismételten megjeleníti. A Felhasználónak a későbbiekben is bármikor lehetősége van a megadott adatainak a javítására, helyesbítésére, frissítésére. A Szolgáltató az Ekertv. 5. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

 

A Felhasználó a Szerződést – az alábbi kivételektől eltekintve – indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. A Szerződés felmondása a Regisztráció törlése útján valósul meg. Amennyiben a Felhasználó egy Ingatlanhirdetésre ajánlatot tett, Ajánlattevőként (vevőként) ajánlati kötöttségének ideje alatt a felmondási jogát nem gyakorolhatja, Ajánlatának a Hirdető általi elfogadása esetén pedig kötelezi magát, hogy mindaddig használja a Szolgáltatást, amíg az őt terhelő szerződéskötési kötelezettség folytán az Ingatlan-adásvételi szerződés megkötésre nem kerül. Amennyiben A Felhasználó Hirdetőként (eladóként) az Ingatlanhirdetésére tett Ajánlatot elfogadja, vagy az általa tett Ellenajánlatot a vevő elfogadja, úgy kötelezi magát, hogy mindaddig használja a Szolgáltatást, amíg az őt terhelő szerződéskötési kötelezettség folytán az Ingatlan-adásvételi szerződés megkötésre nem kerül.

 

A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben, azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. A Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Platform használatától eltiltani. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, akiknek a Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

vissza az oldal tetejére

11. Szerződésszegés, moderálás, kötbér

A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti.

 

A Szolgáltató a jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Moderálás felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást. 

 

A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le: 

 • a Regisztráció ellenőrzése, 
 • a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése, 
 • a Platform chatfelületén küldött elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése, 
 • IP cím ellenőrzése, 
 • a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése. 

 

A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni: 

 • A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben: Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a szerződést megszegő Felhasználót. 
 • A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére: Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 3 napon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni. A felszólítástól az annak teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig, illetve a felszólítás teljesítéséig a Szolgáltató a Szolgáltatást felfüggesztheti (ezalatt a Felhasználó nem éri el a számára a regisztráció által biztosított funkcionalitásokat). Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felhasználó regisztrációját törölni. 
 • A Szolgáltató jogosult eltávolítani a Platformról minden olyan, a Felhasználó által feltöltött, megosztott vagy közzétett szöveges, fényképes, videós, grafikai vagy egyéb képi tartalmat, amely az ingatlan meghirdetése vagy adásvétele céljával, rendeltetésével bármilyen módon össze nem egyeztethető, illetve ha jogszabály vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az 5. pont 3. bekezdése szerinti nyilatkozatának – mely szerint nem Ingatlanközvetítő – valótlansága esetén 7.500.000,- Ft (hétmillió-ötszázezer forint) összegű kötbér fizetésére köteles Szolgáltató részére.

vissza az oldal tetejére

12. Felelősségkizárás

A Szolgáltató a jog által megengedett mértékig kifejezetten kizárja a felelősségét:

 • minden olyan jogellenes tartalomért, nyilatkozatért vagy adatért, amelyet a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a jelen ÁSZF megsértésével tesz közzé vagy közöl;
 • bármilyen sérelemdíj követelésére okot adó személyiségi jogi sérelemért, továbbá elmaradt haszonért, bevételcsökkenésért, jogérvényesítéssel járó költségekért, továbbá bármilyen egyéb következményi kárért;
 • az Ajánlattevő és az ajánlatot elfogadó Felhasználó, illetve az eladó és a vevő bármilyen szerződésszegő, jogellenes, vagy egyébként a másik fél jogát vagy jogos érdekét sértő magatartásáért (ilyen igényt ajánlattevő és ajánlatot elfogadó, illetve eladó és vevő kizárólag egymással szemben érvényesíthet);
 • a Közreműködő ügyvéd műhibájából vagy mulasztásából eredő igényért (a Közreműködő ügyvéddel a Felhasználók az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésekor közvetlen megbízási jogviszonyba kerülnek, így az eljáró jogi képviselővel szembeni bármely fajta igény kizárólag a vele kötött szerződéses jogviszony keretében rendezhető);
 • a Hirdető által meghirdetett Ingatlan bármilyen hibájából, vagy az arra vonatkozó tájékoztatás bármely valótlanságából vagy pontatlanságából eredő igényért (ilyen igény kizárólag a Hirdetővel/eladóval szemben terjeszthető elő).

 

A Szolgáltató és a Közreműködő ügyvéd egyaránt kizárja a felelősségét bármely olyan igényért, amely abból fakad, hogy az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartási eljárás során hiánypótlási felhívást bocsát ki. A Közreműködő ügyvéd felelőssége ilyen esetben kizárólag arra terjed ki, hogy a hiánypótlási felhívás tartalmát a felekkel haladéktalanul közölje, és segítse őket a hiánypótlás teljesítésében. Amennyiben a hiánypótlás határidőben való teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladó vagy a vevő felelős, úgy sem a Közreműködő ügyvéd, sem a Szolgáltató felelőssé nem tehető.

 

A Szolgáltató nem zárja ki az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért, valamint a szándékos károkozásért való felelősségét.

vissza az oldal tetejére

13. Szellemi alkotások

A Platform grafikus felhasználói felületei, illetve a grafikus felületen futó üzleti folyamatokat kezelő szoftver, továbbá – a Hirdetések kivételével – a Platform szöveges tartalmai, valamint a hirdetéseket rendszerező adatbázis szerzői vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Ketzo és a Hello Ketzo a Szolgáltató védjegye. A Szolgáltatót illető szellemi alkotások bármely fajta megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

Amennyiben Felhasználó olyan fényképet, videót, szöveges, grafikai vagy egyéb képi tartalmat tenne közzé, amely szellemi alkotásnak minősül, úgy Felhasználó ezen tartalom Szolgáltató általi felhasználásához az engedélyét megadja. A felhasználási engedély kiterjed az adott tartalom többszörözésére, terjesztésére és átdolgozására, térben korlátlan hatállyal, időben pedig a Szolgáltató és a Felhasználó között fennálló szerződéses jogviszony megszűnéséig.

vissza az oldal tetejére

14. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó. A regisztráció alapvető feltétele a jelen ÁSZF elfogadásán túl azon nyilatkozat megtétele (a Platformon elhelyezett, az Adatkezelési Tájékoztatóra mutató link melletti checkbox bepipálásával), amely szerint a Felhasználó a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte. 

 

A Szolgáltató mint adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban – saját adatkezelési tevékenységeinek ismertetése mellett – meghatározza, hogy kik az adatfeldolgozói, és mely személyek felé végez adattovábbítást. Saját adatfeldolgozóinak magatartásán túl azonban Szolgáltató egyéb harmadik személyek (beleértve azokat is, akiknek jogszerűen adatot továbbít, de nem minősülnek adatfeldolgozónak) adatkezelési tevékenységéért nem felel, és ezen személyek adatkezelési tevékenységének ismertetésére a tájékoztatója nem terjed ki.

vissza az oldal tetejére

15. Fogyasztói tájékoztató

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület (3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet) előtt. 

 

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

vissza az oldal tetejére

16. Záró rendelkezések

Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel az ÁSZF célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. 

 

A Felek kötelesek az ÁSZF-fel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan információközlésre, adattovábbításra, amely az ÁSZF deklarált céljainak megvalósítását szolgálja, és amely a Szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen (információk, adatok címzetteknek továbbítása, Platformon belüli közzététele, Közreműködő ügyvédnek való továbbítása, adatfeldolgozóknak való továbbítása). A titoktartási kötelezettség az üzleti titoknak az illetéktelenekkel való közlésének tilalmát jelenti. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni. 

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

 

A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. 

vissza az oldal tetejére

 

 

1. számú melléklet: Működési Szabályzat és Tájékoztató

 

I. Az ajánlattételi folyamat

 1. Az Ajánlat küldése: Amennyiben úgy döntöttél, hogy megvásárolnál egy ingatlant, az arra vonatkozó ajánlattételi folyamatot az ingatlan hirdetésének jobb oldalán található "Ajánlat küldése" gombra kattintva kezdheted meg. A vételi ajánlatban a megvásárolni kívánt ingatlan adatai (hirdetésazonosító, pontos cím és helyrajzi szám, alapterület), valamint az ajánlat címzettjének (a hirdetést feladó tulajdonosnak) a személyes adatai automatikusan megtalálhatók a hirdetés adatai alapján, ezeket nem kell kitöltened.
 2. Ajánlathoz kapcsolódó személyes adatok: Az ajánlattételhez minimálisan a következő személyi adatokat kell megadnod: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő. Döntésed szerint további adatok megadására is lehetőséged van az ajánlat formaszövegének megfelelően (ezekre az adatokra a végleges szerződéskötés során mindenképpen szükség lesz). Az ajánlattételhez az érvényes személyi okmányaidban szereplő valós személyes adataidra lesz szükség, amelyeket a felhasználói profilod is tartalmaz. Ha a felhasználói profilodban már kitöltötted személyes adataidat, akkor ajánlattételkor a rendszer automatikusan megjeleníti azokat az általad tenni kívánt ajánlatban, ezzel is megkönnyítve számodra az ajánlattétel folyamatát. Felhasználói profilodban bármikor kitöltheted a személyes adataidat, profilodat a weboldal jobb felső sarkában található, kerek zöld ikonra kattintva érheted el, amely az általad feltöltött fényképet, vagy - ennek hiányában - a neved kezdőbetűit tartalmazó monogramot mutatja. Adataidat természetesen közvetlenül, a vételi ajánlatban is kitöltheted majd, arra azonban ügyelj, hogy azokat mindig pontosan, az ajánlattétel napján érvényes személyes okmányaidnak megfelelően töltsd ki itt, hiszen az ajánlat elfogadása esetén létrejövő adásvételi szerződés ezekből az adatokból fog kiindulni. Ez abban az esetben is igaz, ha a felhasználói profilodból kerülnek át ide automatikusan a személyes adataid, az ajánlat elküldése előtt kérjük, ellenőrizd, hogy azok az ajánlattétel napján érvényes okmányaidnak megfelelőek-e, és szükség esetén javítsd még az ajánlat elküldése előtt.
 3. Az Ajánlat tartalma: A vételi ajánlat formaszövegét a Dokumentumtár tartalmazza, így azt ott előzetesen is megtekintheted. Ajánlattételkor a bal oldali sávban találod a kitöltendő adatokat és feltételeket, jobb oldalon az ajánlat teljes szövege jelenik meg, ami a bal oldalon kitöltött adatokkal és feltételekkel válik teljessé, ez adja az ajánlat érdemi tartalmát. A kitöltendő adatok közül – a személyes adatok mellett – a legfontosabb az ajánlott vételár és fizetési ütemezés. Az ajánlott teljes vételárat forintban (HUF) adhatod meg, és egy vagy több fizetési részletre bonthatod. Foglalót – amelynek összege a vételárba beszámít – csak a szerződéskötés napján adhatsz az eladónak, de annak összegét is külön meghatározhatod a vételi ajánlatban. Fizetési részletből egyet vagy többet is választhatsz, mindegyikhez összeget és fizetési határidőt is kell rendelned, fizetőképességed szerint. Amennyiben a vételár kifizetéséhez ingatlanhitelt veszel igénybe, úgy ezt az adott részletnél való bejelöléssel jelezheted, fontos tudnod azonban, hogy ez mindig csak az utolsó részlet(ek)et érintheti, hiszen a banki hitelnél a hitelösszeg folyósítására csak az önerő kifizetése után kerülhet sor. Így ha valamelyik részletnél bejelölöd, hogy azt hitelből finanszírozod, akkor azt már csak újabb, hitelből fizetendő részletek követhetik. A fizetési részleteknek és a foglaló összegének együtt pontosan ki kell adnia a vételár teljes összegét, eltérés esetén hibaüzenet figyelmeztet arra az ajánlat kitöltésekor, hogy az összegeket pontosítsd. A birtokbaadás időpontjára a vételi ajánlat egy egységes feltételt tartalmaz, amely szerint arra legkésőbb az utolsó vételárrészlet kifizetését követő 5 napon belül kerül sor. Ettől eltérő időpontban is megállapodhattok természetesen, de ezt majd csak az adásvételi szerződésben tudjátok rögzíteni, a vételi ajánlatban még nem. Javasoljuk, hogy ajánlattétel előtt alaposan nézd át a lekért tulajdoni lapot és az abban foglalt terheket (pl. szolgalmi jog, jelzáloghitel), hiszen annak tudomásul vételével, arra tekintettel is teszed az ajánlatot. Természetesen a vételi ajánlat feltétele az, hogy a tulajdonjog átruházásának időpontjában az ingatlan per-, teher- és igénymentes lesz, és az ingatlan tulajdon- és birtokátruházásának nem lesz akadálya, mindezt az ajánlat szövege is tartalmazza. Javasoljuk azt is, hogy az ingatlanról való egyeztetéskor állapodjatok meg az eladóval abban, hogy melyek azok az ingatlanban található tartozékok, amelyek az adásvétel részét képezik, és ezeket a vételi ajánlatban is sorold fel. Így ezek értékét a vételár értelemszerűen tartalmazni fogja. Az adásvételi szerződés megkötése előtt, az ügyvéddel érdemes arról egyeztetnetek még, hogy az ingatlannal együtt megvásárolni kívánt ingóságok közül mit és milyen értékben tartalmazzon a vételár, mit nevesítsetek külön a szerződésben, vagy miről készüljön inkább– az ingatlanügylettől függetlenül – külön adásvételi szerződés. 
 4. A Tranzakciós díj megfizetése: A vételi ajánlat kitöltése után az ajánlat elküldésekor az OTP SimplePay biztonságos fizetési oldalon kell bankkártya adataidat megadnod ahhoz, hogy az egyszeri, fix összegű Tranzakciós díj bankszámládon zárolásra kerüljön. Ennek sikeres megtörténtekor ajánlatod elküldésre kerül az eladó részére, a tranzakcióról pedig regisztrált e-mail címeden tájékoztató e-mailt kapsz a SimplePay rendszertől és weboldalunktól is.
 5. Az Ajánlat érvényessége: Vételi ajánlatod a megtételét követő 3. naptári nap éjfélig (23:59 percig) érvényes, ezt követően érvényét veszíti. Az ajánlat címzettje, az eladó az érvényességi idő alatt elfogadhatja, elutasíthatja, vagy ellenajánlatot tehet. Elfogadás esetén az addig zárolt Tranzakciós díj levonásra (terhelésre) kerül bankszámládon, erről, valamint az elfogadás tényéről értesítést kapsz a Ketzo-n belül is, valamint regisztrált e-mail címeden is, mind a Ketzo-tól, mind a SimplePay rendszertől. Az elfogadással egyidejűleg az ugyanarra az Ingatlanra érkezett és még érvényes további ajánlatok automatikusan elutasításra kerülnek, amiről a rendszer értesítést küld az érintett feleknek. Az ajánlat elutasítása esetén a zárolt Tranzakciós díj bankszámládon feloldásra kerül, nem történik terhelés (levonás), és ajánlatod érvényét veszíti, a szerződéskötési kötelezettség nem jön létre közöttetek. Ugyanez történik akkor is, ha az eladó az ajánlat érvényességi ideje alatt passzív marad és nem reagál arra, így az érvényességi idő úgy telik el, hogy érdemi választ az ajánlatra (elfogadást, elutasítást, vagy ellenajánlatot) nem ad. A vételi ajánlat ebben az esetben is érvényét veszíti a megtételét követő 3. nap 23:59 perckor, a zárolt Tranzakciós díj pedig feloldásra kerül a vevő bankszámláján.
 6. Ellenajánlat: Az eladónak a fentiek mellett lehetősége van a kapott vételi ajánlatra egy alkalommal ellenajánlatot tenni, amit a vevő számára küld vissza. Ilyenkor a kapott vételi ajánlatban módosíthatja a vételár teljes összegét illetve az egyes részletfizetések összegeit és ütemezését, továbbá lehetősége van változtatni az ajánlatban meghatározott tartozékokon és az ajánlat további feltételei címszó alatt írt megjegyzésen, belátása szerint. A vevő számára így visszaküldött ellenajánlat szintén kötelező érvényű (ezúttal az eladóra nézve), érvényességi ideje azonban csak a megküldését követő nap 23:59 percig (azaz másnap éjfélig) tart. Az ellenajánlat érvényességi ideje alatt a vevő bankszámláján zárolt Tranzakciós díj zárolása fennmarad, a vevő az ellenajánlatot elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén az adásvételi szerződés megkötésére irányuló kötelezettség az ellenajánlat tartalma szerint, az ott meghatározott (módosított) feltételekkel jön létre a felek között, és az addig zárolt Tranzakciós díj a vevő bankszámlájáról levonásra kerül. Az ellenajánlat elutasításakor az ajánlat és az ellenajánlat is érvényét veszíti, az adásvétel a felek között nem jön létre, a Tranzakciós díj zárolása pedig feloldásra kerül.
 7. Ha az ingatlanra adott vételi ajánlatot vagy ellenajánlatot elfogadtátok, mindkettőtöknek gratulálunk, sikerült az adásvétel lényeges feltételeiben megállapodnotok, az ügylet közöttetek a kölcsönösen elfogadott tartalommal létrejön! Az ajánlat elfogadása után az ingatlanra több ajánlat nem tehető (az ingatlanhirdetés a továbbiakban már "nem ajánlatképes") és az arra addig tett, még érvényes és folyamatban lévő többi ajánlat sem fogadható már el, így azok automatikusan elutasításra kerülnek. Az automatikusan elutasított ajánlatok esetében is a zárolt Tranzakciós díjak feloldásra kerülnek.
 8. Az ajánlat elfogadásával kötelezettséget vállaltok arra, hogy az adásvételi szerződést az ÁSZF-ben meghatározott határidőig megkötitek, ehhez már csak egy időpontot kell választanotok a weboldalon a vevő számára elérhető online naptárban. A közösen kiválasztott időpont után, ha az adott időpontban több ügyvéd is elérhető, cím szerint és ügyvéd szerint is eldönthetitek, melyik lehetőség a legszimpatikusabb számotokra, és a kölcsönösen elfogadott és kiválasztott időpontban és helyszínen az adásvételi szerződést személyesen megköthetitek.

vissza az oldal tetejére

II. Ügyvédválasztás

 1. Az ügyvédválasztásra rendelkezésre álló idő: A vételi ajánlat elfogadásának napjától számított 15. nap 23:59 percig van lehetőségetek az adásvételben eljáró ügyvédet a weboldalon kiválasztani és hozzá az online naptárban időpontot foglalni.
 2. Az ügyvédválasztás folyamata: Az ügyvédválasztás folyamatát mindig a vevő kezdi meg, aki a Tranzakciós díjat is fizeti. A vevő által kiválasztott helyszínt és időpontot a Ketzo automatikusan továbbítja az online chat-en az eladónak jóváhagyásra, mert csak az eladó által is elfogadott és visszaigazolt időpont kerül be végleges foglalásként az online naptárba. Ha az eladónak a javasolt időpont nem megfelelő, elutasíthatja azt, ekkor a vevőnek újabb időpontot és helyszínt szükséges javasolnia. Az időpont kiválasztására és elfogadására az elfogadott vételi ajánlattól számított 15. nap 23:59-ig van lehetőségetek. Az ügyvédek időpontjait tartalmazó online naptárt több módon is elérheted. A vételi ajánlat elfogadásakor a weboldalon megjelenő értesítés mellett a Ketzo-n regisztrált email címedre is kapsz egy tájékoztató emailt a további teendőkről. Ebben az emailben szerepel majd egy link, amire kattintva közvetlenül az online naptárhoz jutsz, ahol helyszín (cím) alapján választhatsz időpontot, a számodra szimpatikus ügyvédhez. Ha a megadott helyszínen és időpontban csak egy ügyvéd érhető el, akkor választásként arra az egy ügyvédre kell kattintanod ahhoz, hogy a rendszer a választott időpontot és helyszínt előzetes foglalásként rögzítse. A tájékoztató emailben szereplő linken kívül úgy is elérheted az online naptárt az ügyvédválasztáshoz, hogy a Ketzo-n belül az Ajánlataim vagy a Chat menüpontba belépsz. Az Ajánlataim menüpontban a vevőként adott ajánlataidat találod, itt azt kell kiválasztanod, amelynek az állapota „elfogadva”. Elfogadott ajánlatodra kattintva az időpont foglalás a következő lépésként jelenik meg.

  Az időpont kiválasztását vevőként kezdheted meg, az online naptárban minden hétköznap 8.00-20.00 között 2 órás időtartamokban érhetők el szabad időpontok a Ketzo ügyvédeihez. Időpontot legkorábban a foglalás napjától számított 6. munkanapra foglalhatsz, legkésőbb pedig 60 napra, az online naptár ugyanis mindig 60 napot mutat előre. Az általad kiválasztott időpontot, helyszínt és ügyvédet az online naptár előzetes foglalásként rögzíti, és a foglalás adatait az eladó számára az online chat-en keresztül továbbítja. Az eladó a csevegésben látja az előzetes foglalás adatait és lehetősége van azt elfogadni vagy elutasítani az értesítést követő nap éjfélig. Ha az eladó az általad javasolt foglalást elutasítja, vagy arra a következő nap éjfélig nem reagál, az előzetes foglalás automatikusan törlődik az online naptárból és újabb időpontot, helyszínt és ügyvédet szükséges előzetesen foglalnod. A foglalás véglegesítésére 15 nap áll rendelkezésetekre az elfogadott vételi ajánlattól számítva, ez idő alatt meg kell találnotok a számotokra megfelelő időpontot és helyszínt az adásvételi szerződés megkötésére. A 15 nap időtartam alatt a Ketzo-n regisztrált e-mail címetekre rendszeres időközönként figyelmeztető e-mailt küld számotokra a rendszer automatikusan, ha a foglalásra még nem került sor.

 3. Kapcsolatfelvétel a Közreműködő ügyvéddel: Amikor az eladó jóváhagyja az előzetes foglalást, az végleges foglalásként bekerül az online naptárba és a továbbiakban már a választott ügyvédetek is látja. Az ügyvéd az online chatfelületen veszi fel veletek a kapcsolatot, hogy a szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges adatokat, esetleges kéréseket közvetlenül egyeztethessétek. Az ügyvéd a végleges időpontfoglalást követő második munkanap éjfélig megküldi számotokra (és az adásvételi szerződés aláírásával érintett valamennyi fél számára) az adásvételi szerződés tervezetét, amit az aláírásra foglalt időpont előtti munkanapig van lehetőségetek véleményezni, egymással egyeztetni, és az ügyvéd felé esetleges változtatási kéréseket jelezni.
 4. Időpont foglaláskor az online naptárban azért csak legkorábban 6 munkanappal előre foglalhatsz időpontot, mert a foglalást követő 1. munkanap végéig van lehetősége az eladónak jóváhagynia az előzetes foglalást. Ezt követően 2 munkanap áll az ügyvéd rendelkezésére, hogy az adásvételi szerződés tervezetét elkészítse és számotokra megküldje, majd újabb 2 munkanap áll a ti rendelkezésetekre, hogy a szerződéstervezetet véleményezzétek, esetleges változtatási szándékotokat az ügyvéd felé jelezzétek, hogy az aláírás napjáig az ügyvéd a kért változtatásokkal a szerződést módosítani tudja. Ez az időtartam tehát a minimálisan szükséges idő arra, hogy az adásvételi szerződés valamennyi fél számára megfelelő módon és tartalommal elkészüljön és az aláírás napján gördülékenyen aláírásra kerüljön.
 5. Időpontfoglaláskor érdemes azt figyelembe vennetek, hogy ha előre tudjátok, hogy a szerződést eladóként és vevőként is többen kötitek, ami miatt a szerződés véleményezése több időt vehet igénybe, vagy egyéni feltételben akartok megállapodni, amit az ügyvéddel előzetesen egyeztetnetek kell, vagy esetleg speciális eljárásnak kell megelőznie a szerződéskötést, akkor minderre elegendő idő álljon rendelkezésetekre, és ennek megfelelően foglaljatok időpontot, hogy azt később ne kelljen majd módosítani.
 6. Az ügyvédhez foglalt időpont egy 2 órás időtartamot jelent, amin belül az ügyvéd ismerteti veletek az aláírandó szerződést, ellenőrzi személyes adataitokat és okmányaitokat a kötelező jogi előírásoknak megfelelően, tájékoztatást ad a szerződés létrejöttével kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről, majd átadja számotokra a megfelelő példányszámban előkészített iratokat aláírásra. Azért, hogy minderre kényelmesen és gördülékenyen sor kerüljön, fontos, hogy pontosan érkezzetek az ügyvédhez a választott időpontban és érvényes személyi okmányaitokat magatokkal vigyétek. A vevőnek ezen kívül bejegyzendő helyrajzi számonként 11.200,- Ft összegű eljárási költséget szükséges készpénzben magával vinnie az ügyvédhez, ami egyrészt a Földhivatal számára befizetendő illeték díját tartalmazza (ami bejegyzendő helyrajzi számonként 6.600,- Ft), valamint az okiratkészítéshez szükséges nemhiteles tulajdoni lap másolat (1.000,- Ft / helyrajzi szám) és az adásvételi szerződés aláírásakor lekérendő e-hiteles tulajdoni lap másolat (3.600,- Ft / helyrajzi szám) költségét is.

  Az eljárási költség minden egyes önálló helyrajzi számú, átruházásra kerülő ingatlan után szükséges, mivel azok bejegyzése is önállóan, külön eljárásban történik, így ha külön helyrajzi számon nyilvántartott garázst vagy tárolót vásárolsz a külön helyrajzi számú ingatlanhoz, akkor a földhivatali illeték és a lekérendő tulajdoni lapok száma is ennek megfelelően többszörös lesz. Az eljárási költséget kérjük, készpénzben vidd és add át az ügyvéd számára (aki ezt egy átvételi elismervény ellenében veszi át), mivel ő is készpénzben fogja majd ezt az illetékes Földhivatalnál befizetni, a bejegyzési kérelem benyújtásakor. Az eljáró ügyvéd munkadíját a vételi ajánlat elfogadásakor kifizetett tranzakciós díj alapesetben tartalmazza, így – ha változtatási kérelemre vagy speciális eljárásra nem kerül sor – az ügyvédnél más fizetendő költség nem merül fel számotokra.

 7. Az ügyvédfoglalási határidő elmulasztása: Amennyiben az ügyvédválasztás a Felek részéről a vételi ajánlat elfogadásának napjától számított 15 napon belül nem történik meg, az ügyvédválasztásra nyitva álló határidőt követő 3 napon belül a vevő számára a Szolgáltató a Tranzakciós díj 50%-áról, azaz 125.000,-Ft-ról ügyviteli díj jogcímén elektronikus végszámlát állít ki, a fennmaradó összeg tekintetében pedig 2 munkanapon belül visszatérítést indít a SimplePay rendszeren keresztül.
 8. A kiválasztott és lefoglalt időpontban történő megjelenés elmulasztása: Amennyiben az eladó az ügyvédhez foglalt időpontban bármely okból nem jelenik meg, az azt követő 3 napon belül a vevő számára a Szolgáltató a Tranzakciós díj 50%-áról, azaz 125.000,-Ft-ról ügyviteli díj jogcímén elektronikus végszámlát állít ki, a fennmaradó összeg tekintetében pedig 2 munkanapon belül visszatérítést indít a SimplePay rendszeren keresztül.
  Amennyiben a vevő az ügyvédhez foglalt időpontban bármely okból nem jelenik meg, vagy ebben az időpontban egyik fél sem jelenik meg, a vevő számára a Szolgáltató a foglalt időponttól számított 3 napon belül a Tranzakciós díjról ügyviteli díj jogcímén elektronikus végszámlát állít ki, visszatérítésre ebben az esetben a vevő nem jogosult.

  A felek közös kérése és különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, a Szolgáltató a fentiektől jogosult eltérni és az ügylet lezárásáról a Közreműködő ügyvéd eljárásával gondoskodni. A Szolgáltató az eset összes körülményeire való tekintettel, egyedileg és saját hatáskörben hozza meg a döntését minden esetben, és jogosult a felmerülő többletköltségeket fedező és méltányos mértékű többletdíjat felszámítani. 

vissza az oldal tetejére

III. Tranzakciós díj

 1. Biztonságos online fizetési rendszer: A Ketzo-n felmerülő Tranzakciós díjat a SimplePay biztonságos fizetési rendszeren keresztül tudod fizetni. A SimplePay biztonságát az garantálja, hogy az OTP bank látja el elsődlegesen a kártya autorizációs feladatokat egy olyan rendszerben, amely köré a legjobb minőségű védelmi infrastrukturát építették ki, és így a legmagasabb szintű, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkezik.
 2. Változtatási kérelem: Vevőként és eladóként egyaránt lehetőséged van arra, hogy az adásvételi szerződés előkészítése során olyan egyéni kérést vagy feltételt kérj a szerződésbe foglaltatni, ami a vételi ajánlat tartalmán és az azt szerződésbe foglaló alapvető ügyvédi szolgáltatáson túlmutat (tipikus példa erre a haszonélvezeti jog alapítása, az ingóságokra vonatkozó külön adásvételi szerződés megkötése, az ingatlan vagy más érték beszámítása a vételárba). Az ilyen jellegű igény változtatási kérelemnek minősül az eljáró ügyvéd felé és mivel az ügyvédi alapszolgáltatásra fordított időkereten túlmutat, járulékos ügyvédi munkadíjat eredményezhet. A Ketzo költséghatékonyságra törekszik, így a weboldalon választható ügyvédek is elsősorban díjmentesen igyekeznek megoldani a változtatási kérelmeket, amennyiben azok átvezetése az alapvető ügyvédi szolgáltatáson túli 1,5 óra (másfél óra) időkereten belül lehetséges. 
 3. A változtatási kérelemhez kapcsolódó ügyvédi munkadíj: Ha az egy adott ügylethez kapcsolódó változtatási kérelmeknek az adásvételi szerződésbe való foglalása meghaladja az alapvető ügyvédi szolgáltatáson túli 1,5 óra időkeretet, úgy az eljáró ügyvéd az általa készített időkimutatás alapján 18.000,-Ft + ÁFA összegű ügyvédi óradíjjal számolt többletdíjként jogosult azt számodra kiszámlázni.
 4. Speciális eljárások: A Tranzakciós díj az ügyvédi alapszolgáltatások díját tartalmazza, amely nem terjed ki az ingatlan-adásvételhez kapcsolódó speciális eljárások lefolytatására. Speciális eljárás az, amikor az ingatlan vagy a szerződéskötéssel érintett személyek jogi helyzetéből eredően az adásvétel nem bonyolítható le az ügyvédi alapszolgáltatás keretében, hanem az adásvétel megvalósulásához további nyilatkozat, hatósági engedély vagy igazolás beszerzése szükséges. Így speciális eljárásnak minősül különösen:

  • a kormányhivatali engedély beszerzése harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező külföldi vevő részére;
  • a gyámhivatali engedélyezési eljárás;
  • a műemléki védettségű ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultaktól az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése;
  • bármely egyéb elővásárlásra jogosulttól az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése;
  • bármely egyéb, az ingatlan-adásvétel során (az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés, vagy banki hitelügyintézés miatt) szükségessé váló hatósági eljárás lefolytatása vagy más igazolás beszerzése (pl. fennmaradási engedély beszerzése, épületfeltüntetés, ingatlan-nyilvántartási elírás vagy hiányosság kezelése, természetbeni cím és ingatlan-nyilvántartási cím egyezőségének hiánya esetén hivatali igazolás beszerzése a természetbeni cím igazolására stb.).

  Speciális eljárás szükségessége esetén eldöntheted, hogy azok lefolytatását magad intézed, vagy egyedi megállapodás keretében megbízod ezzel az eljáró ügyvédet.

  Az általad kifizetett költségekről és díjakról minden esetben számlát kapsz. A Tranzakciós díj terhelését követő 3 naptári napon belül névre szóló számlát kapsz a Tranzakciós díj összegéről, a Ketzo-n regisztrált e-mail címedre. Az adásvétel folyamán eljáró ügyvéd részére kifizetett költségek közül a tulajdoni lapok díjáról, valamint a változtatási kérelmek és speciális eljárások miatt felmerülő többletköltségekről az eljáró ügyvéd állít ki számlát a nevedre, míg az eljárási költség részét képező ingatlannyilvántartási bejegyzés díjáról az illetékes Földhivataltól kapod majd a számlát.

vissza az oldal tetejére